ගමේ පොත ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේ පිටුව

අවම පරිගණක සුදුසුකම්

 • Processor : 900 MHz
 • RAM : 256MB
 • Display Resolution : 1024 x 768 px
 • Hard Disk Space : 100MB
 • Operating System : Windows XP/Vista/7/8
 • Optional Software : Adobe Reader, WinRar or WinZip
 • පහසුකම් සහ වාසි

 • මෘදුකාංගය සඳහා සෑම විටම අන්තර්ජාලය අවශ්‍ය නොවේ. දත්ත ආරක්ෂා කිරීමට සහ මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය විටක පමණක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සෑහේ.
 • ඉතා කුඩා පරිගණකයක වුවද ඉතා වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම.
 • පරිගණකයට සිදුවන ඕනෑම හානියකදී ඔබේ දත්ත ඉතා ආරක්ෂිතව රැකබලාගැනීම.
 • ගෘහ මූලික, පුද්ගල තොරතුරු සෙවීම සහ මුද්‍රණය කිරීම තත්පර කිහිපයක් තුල.
 • ගෘහ සංගණන, ලිපිගොනු කළමනාකරණය, පුද්ගල වර්ගීකරණය, වසම් පහක් දක්වා පාලනය කිරීම.
 • 5GB දක්වා ඔබේ දත්ත ගබඩා කිරීමට ලබාදෙන ආරක්‍ෂිත Web අවකාශය සහ තවත් බොහෝ දෑ.
 • ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම සහ දින වසරක් දක්වා භාවිතා කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ !!!
 • මෙය ඩවුන්ලෝඩ් කර භාවිතා කරන ඔබ ගමේ පොතේ නීති-රීති වලට යටත් වේ. නීති රීති ගැන දැනගන්න පහළ විශේෂ නිවේදන තීරුවට යන්න.

  ස්ථාපනය කිරීමට අදාල උපදෙස් සහිත පොත    ඩවුන්ලෝඩ්